Artikel 1 - Definities en werking:
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a). BBB: Bureau Brein in Balans te De Steeg.
b. Particulier: Natuurlijk persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. Leerling: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
d. Opleiding: iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door BBB wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
e. Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de leerling aan BBB verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.

2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffend het door leerlingen volgen van een opleiding bij BBB.

Artikel 2 - Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden:
BBB attendeert iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van de voorwaarden wenst te sluiten erop dat deze Algemene Voorwaarden te lezen zijn op de site en als zodanig geldig zijn voor de overeenkomst als bedoeld in artikel 3. Indien de particulier de algemene voorwaarde per post toegestuurd wenst te krijgen, dan kan dit kosteloos door BBB voldaan worden.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten:
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen BBB en een particulier komt uitsluitend tot stand door het verzenden van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier en de daaropvolgende, schriftelijke, bevestiging van BBB aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten. De particulier mag zich via het aanmeldingsformulier van de site van BBB opgeven en de bevestiging mag per e-mail verzonden worden aan de particulier.
2. Een door BBB gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, folder, een zogenaamde 'open dag', lezing of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerst lid van dit artikel is voldaan.
3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan ,zulks uitsluitend ter beoordeling van BBB, is BBB gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, te verplaatsen naar een andere datum later in het jaar, dan wel deze te combineren met andere opleidingen of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de leerling of per e-mail. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 14 lesdagen voor de eerst (les)dag van de opleiding plaats.
4. Indien BBB kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven en/of naar een latere datum te verplaatsen, heeft de leerling het recht om binnen 7 dagen na dagtekening van de mededeling van BBB door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van BBB als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 - Gevolgen van de overeenkomst:
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 ( hierna te noemen: 'de overeenkomst') tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

a. De leerling is aan BBB verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
b. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 35 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van BBB te De Steeg. De leerling is dan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 45,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 35 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
c. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 21 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van BBB te De Steeg. De leerling is dan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 90,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 21 dagen tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
d. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 21 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding reeds is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van BBB te De Steeg. De leerling is dan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.
e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat de leerling tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van BBB. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen zeven dagen na verzenden van het aangetekend schrijven op de bankrekening van BBB is binnen gekomen, wordt de leerling geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
f. Indien de leerling door omstandigheden hem betreffende , waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de leerling.
g. Indien de leerling verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,00 voor administratiekosten verschuldigd, bovenop de nog uitstaande kosten.
h. Indien de leerling na ene overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is BBB gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
1. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden.
3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijk invordering.
i. Indien BBB gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan. Indien BBB overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de leerling, met een minimum van € 68,00.
j. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden , is de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallig betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5 - Overigen rechten en plichten van de leerling
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht:
a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;
b. de voor de opleiding benodigde materialen, voorzover deze niet ter plekke door BBB ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en andere leerlingen niet te hinderen;
d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele proefpersonen.
De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6- Overige rechten en plichten van BBB:
1. BBB bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. BBB is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. BBB zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijk gronden gebruik maken.
2. BBB is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
a. de leerling zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 5 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. BBB aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart BBB voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.
2. BBB aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van BBB.
3. BBB is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BBB.
4. De leerling vrijwaart BBB voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 8 - Overige bepalingen
1. Tegenover de leerling strekt de financiële administratie van BBB, blijkens een door BBB verstrekt uitreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behouden door de leerling te leveren tegenbewijs.
2. Indien een leerling meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 9 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
BBB is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de Nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Namens:

Bureau Brein in Balans
Diepesteeg 23
6994CC De Steeg

Renée Heineman-Gosschalk
 

 
mobiel: 06 13 23 59 73
mail: info@breininbalans.nl

KvK: 09192372
Bank: NL25ABNA0451266226

Algemene voorwaarden
Bureau Brein in Balans
Orthopedagogisch adviesbureau

R.M. Heineman-Gosschalk (PhD)
Diepesteeg 23
6994 CC De Steeg (Gld)